יעדים באירופה

יעדים באמריקה

יעדים באסיה

לא מצאתם את היעד הנדרש?
לכל שאלה – צרו עימנו קשר

מאמרים אחרונים מהבלוג

תקנון האתר

 

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת Cityride 

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר האינטרנט שכתובתו: "www.cityride.co.il" ("אתר האינטרנט").

אתר האינטרנט הינו בבעלות חברת סיטי רייד פתרונות תחבורה בעולם בע"מ ("הבעלים" ו/או "סיטירייד"), חברה פרטית, אשר מספקת שירותי העברות לנוסע העסקי, כמו גם לבודדים וקבוצות שרוצים להגיע בצורה נוחה ומשתלמת למלון או למחוז חפצם.

תנאי השימוש של תקנון זה (להלן: "תנאי השימוש") תחולנה על כל שימוש שיעשה על ידך באתר האינטרנט, ותהווינה הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הבעלים. עקב כך, הינך מתבקש/ת לקרוא את תקנון זה במלואו ובעיון.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין הבעלים לבין הגולשים באתר ("המזמין"), ובכפוף להם תוכל/י לרכוש שירותי הסעה באתר האינטרנט, לצפות באתר האינטרנט באמצעות מכשירים סלולריים ולעשות שימוש בשירותים השונים המוצעים בו ועוד, כפי שיהיו זמינים באתר האינטרנט מעת לעת ("השירותים").

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר ואולם הם מתייחס לשני המינים באותה המידה. כמו כן, כל האמור בתנאי השימוש בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים.

כללי:

גלישה ו/או כניסה לאתר האינטרנט ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש של תקנון זה. אין לעשות שימוש כלשהו באתר האינטרנט ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר האינטרנט.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו, והן אשר תקבענה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש של תקנון זה לבין תקנון ספציפי כלשהו של הבעלים, המופיע באתר האינטרנט, תגברנה הוראות התקנון הספציפי, והן אשר תקבענה.

השימוש באתר האינטרנט מותר לבני כל הגילאים. הבעלים רשאים להשעות מזמין מגישה לאתר האינטרנט או לאסור עליו את השימוש באתר האינטרנט ו/או באיזה משירותיו, במידה ויתברר כי ההצהרה אותו מסר המזמין אינה נכונה.

כל שימוש באתר האינטרנט ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו ו/או נלקחו ממנו, הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי, אלא אם יותר לעשות כן ע"י הבעלים במפורש, מראש ובכתב.

תנאי השימוש של תקנון זה חלים על התכנים באתר האינטרנט ו/או חלקים ממנו כפלטפורמה ועל השימוש בה ובתכנים הכלולים בה, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה של אתר האינטרנט ו/או שאתר האינטרנט מאפשר נגישות ו/או הורדה שלהם, וכל אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

תנאי שימוש:

תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים עליך כמי שעושה ו/או יעשה שימוש באתר האינטרנט.

בתנאי שימוש אלו, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר האינטרנט ו/או שימשו לתכנונו/אפיונו ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.

הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.

סיטירייד משמשת כפלטפורמה לביצוע הזמנת שרותי הסעות ברחבי העולם כאשר מובהר בזאת כי אין לסיטירייד צי רכבים משל עצמה, והיא למעשה פועלת כמתווכת בין המזמין לבין ספקי השירותים השונים כך שתפקידה הלכה למעשה מתמצה בשירותי תיווך ויצירת הקשר בין המזמין לספק, בארץ היעד.

בעת ביצוע ההזמנה עם סיטירייד דרך אתר האינטרנט או טלפונית המזמין מאשר כי קרא והבין את תנאי השימוש.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באתר האינטרנט בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

יכול שהגישה לאתר האינטרנט או חלקה, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת לאחרים ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלונים ו/או טפסים ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.

הבעלים יוכלו להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.

הזמנת שירותים דרך אתר האינטרנט:

על מנת לבצע הזמנה נדרש תשלום דרך האתר. המזמין מתחייב כי כל פרטי כרטיס האשראי והפרטים הנלווים לצורך ביצוע העסקה הינם נכונים.

במסגרת רכישת השירותים באתר האינטרנט, יהא על המזמין למסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרכישה כאמור. מסירת הפרטים הינה תנאי לרכישת השירותים המוצעים למכירה באתר האינטרנט.

סיטירייד תשתמש בפרטי התשלום שיסופקו לה על ידי המזמין כאמור, אך ורק כדי לחייב את חשבון המזמין בסכום הרכישה ולהשלים את אספקת השירותים.

מסירת פרטי התשלום כאמור לסיטירייד, מהווה הסכמה של המזמין להעברת הפרטים לצדדים שלישיים, כפי שיידרש על מנת לאשר ולבצע את הרכישה בקשר לאספקת השירותים, ואולם אין באמור כדי לפגוע בהתחייבויותיה של סיטירייד בכל הקשור להגנה על פרטיות המידע בהתאם לאמור במסמך זה.

הרכישה באתר האינטרנט תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד.

המחירים באתר האינטרנט, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת.

מובהר בזאת כי התמונות המוצגות באתר האינטרנט אינן מחייבות את הבעלים, הינן להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין השירותים בתמונה כפי המוצג באתר האינטרנט לבין השירותים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך השירותים וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

סוגי השירות:

שירות שאטל משותף עם נוסעים נוספים (להלן: "שאטל"):

הסעה משותפת לנוסעים שטסים באותה טיסה ו/או נוחתים בשעה דומה. פיזור/איסוף בין בתי המלון או נקודות מרכזיות בהתאם לסוג השירות המבוקש.

בנקודת האיסוף הנוסעים יתבקשו להמתין לכלל הנרשמים להסעה בטרם יציאה אל היעד. לאחר היציאה משדה התעופה יתבצע פיזור בין בתי המלון. מובהר בזאת כי ייתכן וההורדה שלא בסמוך לנקודת הירידה אלא במרחק הליכה סביר.

בחזור אל שדה התעופה יתבצע איסוף מנקודות האיסוף בהתאם להנחיות המופיעות על שובר הנסיעה אשר מונפק בעת ביצוע ההזמנה (להלן: "השובר").

תנאי השובר יהיו בהתאם ובכפוף לתנאים המופיעים על גבי השובר ו/או באתר.

שובר לא יהיה ניתן להעברה ו/או להענקה ולא יהיה ניתן למכירה ו/או להמרה בכסף מזומן או אשראי.

שירות פרטי עם פגישה אישית (להלן: "שירות פרטי"):

שירות אשר יסופק באופן פרטי ללא המתנה לנוסעים נוספים.

אישור הזמנה:

בעת ביצוע ההזמנה ועם השלמת התשלום ישלח אישור הזמנה ושובר מצורף (למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות השובר אשר פורטו לעיל רלוונטיות גם במקרה של שירות פרטי עם פגישה אישית). על המזמין לבדוק את מלוא הפרטים אשר מופיעים על גבי השובר ולוודא שהם נכונים. על המזמין האחריות המלאה לשים לב להנחיות המפגש בשדה התעופה ולהנחיות האיסוף בחזור כפי שמופיעים בשובר ובהסבר.

יש להדפיס את השובר ולהביאו לשירות. במידה ולא ניתן להדפיס יש להציגו לנהג/נציג מתוך הטלפון הנייד או כל מכשיר אחר.

ביטולים:

ביטול עסקה והחזרים, ככל שינתנו, יבוצעו ע"י פניה לבעלים בלבד. מדיניות ביטול עסקה והחזרים, יינתנו בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

בקשות לביטול יתקבלו בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת info@cityride.co.il. יש לוודא כי בקשת הביטול אושרה על ידי סיטירייד בדואר האלקטרוני. מובהר בזאת כי כל בקשת ביטול כפופה לקבלת אישור סיטירייד בדואר אלקטרוני.

במקרים מיוחדים בהם יוזמן שירות מיוחד עלולים להתקיים תנאי ביטול שונים. סיטירייד תעדכן את המזמין בעת ביצוע ההזמנה.

שינויים:

ניתן לבקש שינוי בהזמנה בכתב דרך הדואר האלקטרוני או עמוד צור קשר באתר בציון מספר ההזמנה ופירוט הבקשה. צוות סיטירייד יעשה את המיטב על מנת לאשר את השינוי, מבלי שיהיה בכך כדי לחייב אותו לקבל את השינוי המדובר. שינוי ברגע האחרון יצריך את אישור החברה המקומית אשר מבצעת את השירות בפועל ואינו תלוי בסיטי רייד.

במקרה בו תבקש לבצע שינוי בתנאי העסקה לאחר הנפקת השובר, אנו נהיה רשאים לחייב אותך בתשלום בגין עצם ביצוע השינוי (וזאת בנוסף לכל תשלום נוסף בו תחויב בגין שינויים הכרוכים בעלות נוספת).

זמני המתנה:

בשדה התעופה -זמן המתנה של נהג הינו עד 60 דקות מרגע נחיתת הטיסה, בהתאם למידע המצוי ברשות סיטי רייד. על מנת להבטיח את אספקת השירותים במועדם, סיטי רייד שומרת לעצמה את הזכות לשלוח נהג לאחר כ-30 דקות מרגע נחיתת הטיסה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולנתונים המופיעים אצלה בנוגע לעומסים השונים בשדות התעופה ברחבי העולם.

במקרים בהם הינך מגיע במחלקת עסקים או ללא כבודה יש לציין זאת בהערות בעת ביצוע ההזמנה.

במקרים חריגים בהם חל עיכוב בביקורת הדרכונים או בקבלת הכבודה (אובדן כבודה) יש להודיע באופן מיידי לסיטירייד באמצעות קו החירום שעל גבי השובר. במקרים של זמני המתנה חריגים תתכן תוספת תשלום.

בחזור:

שאטל – יש להיות מוכנים בנקודת האיסוף כ-10 דקות לפני שעת האיסוף. לשאטל המשותף לוח זמנים רציף אשר כולל איסוף ממספר נקודות. השאטל לא יחכה לנוסעים אשר לא יהיו בנקודת האיסוף בזמן.

שירות פרטי – יש להיות בלובי המלון/נקודת האיסוף כ-10 דקות לפני שעת האיסוף. זמן המתנה של נהג לא יעלה על 10 דקות.

עיכובי טיסות:

במקרים בהם הטיסה מתעכבת מעבר ל3 שעות יש להודיע לנו באופן מיידי בטלפון החירום.

בחזור אין אנו או הנהגים עוקבים אחרי שעת ההמראה המעודכנת של הטיסה. במקרה של שינוי טיסה יש להודיע לסיטירייד באופן מיידי. אם השינוי עודכן טרם מועד היציאה מהארץ יש להודיע באמצעות הדואר האלקטרוני או עמוד צור קשר באתר. האחריות בעניין זה הינה על המזמין בלבד. אם השינוי חל במהלך השהיה בחו"ל יש להודיע בטלפון חירום או ביישומון ווטסאפ (whatsapp) המעודכן בשובר. מובהר בזאת כי דחיית טיסה ברגע האחרון לא תמיד תאפשר את דחיית ההסעה וכי אין בידי סיטי רייד האפשרות להתערב בעניין זה שכן הדחיה כפופה לאישור הספק המקומי במדינת היעד.

זמינות תכנים באתר האינטרנט:

הנך לאשר כי יתכנו באתר האינטרנט תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש באתר האינטרנט, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באתר האינטרנט ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה והבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך לאשר שידוע לך כי במקרים מסוימים השימושיות של אתר האינטרנט תלויה בתפקוד תקין של המחשב ו/או הטאבלט ו/או מכשיר הסמארטפון שברשותך ורכיבים הכלולים בהם אשר איכותם, אי דיוקם, שיבוש בהם ותקלות, עלולים למנוע ו/או להפריע לחוויית השימוש שלך באתר האינטרנט וכי הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך.

יצירת קשר במקרה חירום:

במקרה בו המזמין לא מצליח לאתר את הנהג/נציג החברה המקומית, יש ליצור קשר מיידי עם שירות החירום של סיטי רייד בהתאם לפרטים אשר מצויים בשובר.

המזמין מצהיר בזאת כי לא ישתמש באמצעי תחבורה חלופיים וזאת טרם פניה לקו החירום לצורך טיפול מיידי.

בקשות וציוד:

בקשות מיוחדות ובקשות לציוד נלווה (כגון נוסעים עם צרכים מיוחדים, כסאות ילדים, ציוד סקי וכד') יועברו באמצעות הדואר האלקטרוני או אתר זה. מובהר בזאת כי בגין הבקשות המיוחדות אנו נהיה רשאים לחייב אותך בתשלום נוסף, כאשר במקרה כזה סיטירייד תודיע על כך למזמין מראש.

פטור מאחריות:

אתר האינטרנט והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא ("As Is").

מובהר בזאת כי סיטי רייד מספקת שירותי העברות לנוסע העסקי, כמו גם לבודדים וקבוצות שרוצים להגיע בצורה נוחה ומשתלמת למלון או למחוז חפצם, ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים וכי תפקידה מתמצה בשירותי תיווך ויצירת הקשר בין המזמין לספק, בארץ היעד. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. סיטי רייד אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: עיכובים עקב כוח עליון, שביתות, מזג אוויר, ימי חג, תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטת סיטי רייד, אם יחולו אצל ספקי השירותים וכדומה וכן אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או עיכובים.

מובהר בזאת כי סיטי רייד איננה משמשת סוכן, נציג או שלוח של ספק שירותים כזה או אחר, אינה נושאת באחריות למעשיו או למחדליו ואינה מורשית לקבל כתבי טענות או מסמכים אחרים עבורו או מטעמו.

סיטי רייד, עובדיה, מנהליה, נציגיה, סוכניה וכל הפועלים בשמה ו/או מטעמה לא יישאו באחריות, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, לכל אלה: (1) לכל תקלה, כשל או עיכוב מצד ספק שירותים בקשר לשירותים אשר הוזמנו על ידי הלקוח, או לכל מעשה או מחדל של הספק; (2) לכל נזק, הפסד או אובדן עקיף, תוצאתי או לא ממוני, לרבות נזק למוניטין ונזק מסוג אבדן הכנסות או רווח, אבדן זמן, אבדן הנאה, עוגמת נפש וכיו"ב, (3) לכל נזק לגוף או לרכוש שעלול להיגרם לך; (4) לכל נזק, הפסד או אבדן עקב כוח עליון או כל אירוע אחר המצוי מחוץ לשליטתה הסבירה של סיטי רייד.

בכל מקרה, אחריותה המירבית של סיטי רייד בכל הקשור והנובע מהתקשרותך עמה מוגבלת לסכום ששולם על ידך בפועל בקשר עם הזמנת השירותים באתר האינטרנט ושבקשר עמה התעוררה עילת התביעה כנגד סיטי רייד. הינך פוטר בזה את סיטי רייד באופן מלא, סופי ומוחלט מאחריות לכל תשלום או נזק העולה על סכום האחריות המירבית.

למעט כמפורט לעיל, אחריות סיטירייד לאספקת השירותים תהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני:

זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. הבעלים מכבדים זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, ועל כן גם המזמינים לא יעשו כל שימוש באתר האינטרנט ובשירותיו שיש בו משום פגיעה בקניין רוחני של אדם אחר.

אתר אינטרנט זה ותכניו הם הרכוש הבלעדי של הבעלים ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.

אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט כשל הבעלים בלבד ו/או כמותרים לשימוש הבעלים בלבד ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה.

צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר האינטרנט ללא ידיעת הבעלים של ו/או הסכמתם, מתבקשים לפנות לבעלים ו/או למי מטעמם ולדווח להם על כך.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר האינטרנט ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את הבעלים במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.

הגנה על פרטיות המידע:

במסגרת אספקת השירותים אתה תתבקש למסור לנו פרטים אישיים שונים (לדוגמא שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון) אשר נדרשים לצורך הבטחת איכות וטיב השירותים שתקבל מסיטי רייד. סיטי רייד מבקשת להבהיר כי לא חלה עליך חובה בדין למסור לנו פרטים אישיים כאמור, אך עליך לדעת שאם לא תספק לנו פרטים מסוימים או שתספק לנו פרטים לא נכונים, לא נוכל להשלים את אספקת השירותים.

המידע שייאסף אודותיך ישמש אותנו למגוון שימושים, וביניהם (1) לביצוע הזמנה של השירותים מאיתנו ולהשלמתם בצורה המיטבית; (2) שיפור השירותים המסופקים על ידינו; (3) על מנת שנוכל ליצור איתך קשר במקרה הצורך; (4) לצורך מסירת מידע שיידרש על פי דין ו/או על פי דרישה של רשות סטטוטורית מוסמכת. (5) לצורך ביצוע פעולות שיווקיות וכדי שנוכל להציע לך הצעות המותאמות להעדפותיך האישיות.

בכפוף להוראות כל דין, אנו נהיה רשאים להעביר לידי צדדים שלישיים פרטים המזהים אותך באופן אישי, במקרים המפורטים להלן: (1) אנו עשויים למסור פרטים אישיים אודותיך לספקים ו/או לקבלני משנה שלנו, שבאמצעותם יסופקו לך השירותים הניתנים על ידינו או כל שירות נלווה להם, ואולם במקרה כאמור יוגבל המידע שיימסר רק למידע הנחוץ לצורך אספקת שירותים אלה; (2) אנו עשויים לחשוף פרטים אודותיך במסגרת הליכים משפטיים אם יתנהלו בינך לבנינו במקרה של מחלוקת בקשר עם איזה מהשירותים שיסופקו לך על ידינו; (3) אנו עשויים לחשוף פרטים אודותיך לצורך הליכי גבייה של כספים שתחוב בהם בגין השירותים שיוזמנו על ידך מאיתנו; וכן (4) אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים אודותיך במקרים בהם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין ו/או על פי צו שיפוטי.

סיטירייד תפעל בשקידה ראויה כדי למנוע את חשיפת המידע לצדדים שלישיים, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות כל דין.

ביטוחים:

יש לוודא בטרם יציאה מהארץ כי כלל הנוסעים דאגו לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיהם האישיים. האחריות הבלעדית והמלאה לאי רכישת ביטוח כזה או אחר הינה על הלקוח בלבד.

סמכות שיפוט:

הדינים שיחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם יהיו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו נתונים בסמכות בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל.

שינויים בתנאי שימוש:

יכול שבתנאי שימוש של תקנון זה יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באתר אינטרנט זה, ייראו אותך כמסכימה לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

פנה אלינו:

בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט תוכלי לפנות לבעלים בכתובת האימייל: info@cityride.co.il

נסיעה טובה!

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Twitter
CITYRIDE

CITYRIDE